EVA VELDHOEN
/ algemene voorwaarden [versie juli 2018]

1. Definities. De volgende definities zijn van toepassing:
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
Aw: Auteurswet.
Commerciële Opdracht: de door een Klant aan de Fotograaf verstrekte opdracht tot het maken van een Fotografisch Werk voor commerciële doeleinden.
Fotografisch Werk: fotografische werken zoals bedoeld in art. 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch Werk is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
Fotograaf: Eva Veldhoen, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 71964231.
Klant: de (rechts)persoon die aan de Fotograaf een verzoek tot het maken van een Fotografisch Werk verstrekt of hem daartoe een opdracht verleent.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Fotografisch Werk in de zin van art. 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Klant, waaronder offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offertes. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. Een offerte verplicht niet tot levering van een deel van de daarin vermelde prestatie tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Vergoeding.
4.1 Als partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Als niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, wat in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld en (iii) de omvang en reikwijdte van het door de Klant gewenste gebruik van het Fotografisch Werk.
4.3 Als aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Klant in aanmerking.

5. Factuur en betaling.
5.1 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn gedaan.
5.2 De Klant verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op
compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkende verrekenbare voorschotten,
die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
5.3 Als de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in art. 5.1 bedoelde termijn heeft
ontvangen, is de Klant in verzuim en behoudt de Fotograaf zich het recht voor om de wettelijke
rente in rekening te brengen.
5.4 Als de Klant in verzuim is of op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of
meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening (in dit verband wordt verwezen naar de proceskostenvergoedingsregeling in art. 1019h Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
5.5 Geen enkel gebruik van het Fotografisch Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Klant enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiend uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle.
6.1 Als de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Klant, heeft de Fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de Klant te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 Als de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Klant, dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Klant. Bovendien zal de Klant dan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, facturering door de Fotograaf, voldoen.

7. Bewijsexemplaar. Bij openbaarmaking van een Fotografisch Werk dient de Klant op verzoek van de Fotograaf kosteloos een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te verstrekken.

8. Levering.
8.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Klant.
8.2 Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Klant tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.3 Als geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
8.4 Als de Fotograaf en de Klant overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de
Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te
verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan
afzonderlijk worden gefactureerd als een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten. Klachten over het geleverde Fotografische werk moeten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf worden gemeld. De Fotograaf heeft het recht, wanneer hij de klacht gegrond acht, binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade van de Klant zou leiden.

10. Opdracht.
10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich tegenover de Klant verbindt om Fotografische werken te maken en/of leveren.
10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Klant van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Klant wordt gehouden of, bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Klant van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
10.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch inzicht en creatief inzicht uit te voeren.
10.4 Wijzigingen in de opdracht door de Klant komen voor rekening van de Klant en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Klant voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is teruggestuurd.
10.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Klant op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten en tenminste bedragend het voorschotbedrag.
10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

11. Internet bij Commerciële Opdrachten.
11.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Klant in het geval van een Commerciële Opdracht ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografisch Werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels (dit met het oog op eventueel gebruik van het werk door derden).
11.2 De Klant zal in het geval van een Commerciële Opdracht van de Fotografische Werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische Werk wissen dan wel vernietigen.
11.3 De Klant zal in het geval van een Commerciële Opdracht de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch Werk is afgebeeld. Als hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal de Klant deze aan de Fotograaf verstrekken.

12. Auteursrecht. Het auteursrecht op de Fotografische Werken berust bij de Fotograaf. Door het plaatsen van een opdracht stemt de Klant in met het publiekelijk tonen van het gemaakte Fotografisch Werk door de Fotograaf op zijn website, social media of tentoonstellingen. De Fotograaf is zich bewust van de reikwijdte van het internet en heeft de intentie om bij het online plaatsen van Fotografische Werken rekening te houden met de belangen van de Klant.

13. Licentie.
13.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch Werk door de Klant wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
13.2 Als over de omvang van de licentie niets anders is bepaald, dan geldt bij een Commerciële Opdracht dat deze nooit meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een deel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst, conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
Bij overige opdrachten geldt de creative commons licentie Naamsvermelding- NietCommercieel-GeenAfgeleide Werken 3.0 Nederland. Deze licentie houdt in dat de Klant het Fotografische Werk mag gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, mits de Fotograaf als maker wordt vermeld en het Fotografisch Werk niet bewerkt wordt.
13.3 Tenzij anders overeengekomen, is de Klant niet bevoegd om sub-licenties aan derden te verlenen.

14. Inbreuk op auteursrecht.
14.1 Elk gebruik van een Fotografisch Werk dat niet is overeengekomen, geldt als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
14.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het rechte op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Persoonlijkheidsrechten.
15.1 De Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf in de zin van art. 25 lid 1 Aw in acht.
15.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enige recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

16. Rechten van derden.
16.1 De Klant die een Fotografische Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden De Klant vrijwaart de Fotograaf van alle mogelijke aanspraken te dier zake.
16.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

17. Aansprakelijkheid. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voor de Klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, als en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.

18. Faillissement/surséance. Zowel de Fotograaf als de Klant hebben het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement of surséance van betaling van de Klant heeft de Fotograaf het recht eerder verstrekte licenties te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

19. Rechts- en forumkeuze.
19.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de Fotograaf (www.evaveldhoen.com) en worden op verzoek toegestuurd.